Bwriad Gobaith Môn yw uno Cristnogion o bob enwad i ddod â Gobaith i ieuenctid yr Ynys trwy hybu a datblygu gwaith pobl ifanc mewn ysgolion, eglwysi a chymunedau. Rydym yn cydnabod gwerth pob unigolyn, yn ceisio creu cymdeithas gynhwysol a chefnogi’r eglwys leol.

 

Mae’r Eglwys wedi’i chreu gan Dduw i fod yn gyfrwng arddangos ei gariad Ef tuag at eraill. Gan mai gwaith ieunctid anenwadol yw Gobaith Môn, ‘rydym yn dymuno gweithio â holl ystod eglwysi’r Ynys. ‘Rydym yn ymroi i wasanaethu’r eglwys leol a bod yn gymorth iddi yn yr Ynys trwy estyn cymorth ymarferol,  trwy ddysgu, hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth.  Ein dymuniad yw gweithio llaw yn llaw ag eglwysi lleol a gweld eglwys iach a gweithgar.

Y mae poblogaeth bresennol yr Ynys oddeutu 67,000. Yn eu plith, y mae 22,500 o blant a phobl ifanc o dan 30 mlwydd oed. Wrth i ni edrych ar ystod oedran y rhai sy’n mynychu ein capeli a’n heglwysi, mae’n rhaid gofyn y cwestiwn – sawl cenhedlaeth yr ydym ni wedi ei cholli? Ym mha fodd y gallwn ni gymell y genhedlaeth nesaf i ddod yn ôl i’n capeli a’n heglwysi, a’u paratoi ar gyfer bod yn arweinwyr.

Rhan o gyfraniad Gobaith Môn i’r eglwys yw canolbwyntio ar y mater allweddol hwn a sicrhau ateb ar ei gyfer. Rydym yn awyddus iawn i weld yr ifanc yn tyfu yn eu perthynas a^ Duw, drwy ddod i’w adnabod Ef mewn ffordd real a phersonol. I’r perwyl hwn, y rhain fydd y genhedlaeth newydd dduwiol o arweinwyr ac unigolion dylanwadol.

Credwn fod swyddogaeth allweddol i’r eglwysi ym mywydau’r Monwysion ifanc . Y mae ‘na waith ar gyfer pawb sy’n dymuno ymuno â ni. Mae’r gallu gan bob un ohonom i fynegi cariad Duw drwy wasanaethu, drwy ein hamser, drwy sgwrsio, neu drwy wrando.