Bwriad Gobaith Môn yw uno Cristnogion o bob enwad i ddod â Gobaith i ieuenctid yr Ynys trwy hybu a datblygu gwaith pobl ifanc mewn ysgolion, eglwysi a chymunedau. Rydym yn cydnabod gwerth pob unigolyn, yn ceisio creu cymdeithas gynhwysol a chefnogi’r eglwys leol.

Yn yr Ysgol  cawn ddod o hyd i’n pobl ifanc. Rydym yn ymrwymo i ddarparu cynhaliaeth mewn perthynas personol i bobl ifanc ysgolion Môn trwy amrywiaeth o ddulliau. Ein dymuniad yw gweld y bobl ifanc hyn ymgyrraedd at eu potensial llawn mewn cyd-destun wedi’i ffurfio gan y Beibl. Rydym yn ymroddedig i ymwneud â bywydau pobl ifanc gan ddechrau â phob unigolyn trwy esiampl, hyfforddiant a chreu cyfleoedd. Credwn mai arweinwyr yfory yw ein hieunctid heddiw, felly mae’n ofynnol ini ddarparu cyfle i bob unigolyn i gyflawni ei addewid.

Wrth i ni weithio gyda phobl ifanc, mi fydd yr egwyddorion canlynol yn gwbl allweddol i bob agwedd o’n gwaith:

Cysondeb
Perthnasol
Cynhwysol
Deinamig
Unigryw

Wrth i ni gynnal y gwerthoedd hyn, byddwn yn anelu i gydweithio gyda’r ysgolion er mwyn cymell y disgyblion i werthfawrogi a pharchu gweledigaeth a gwerthoedd yr ysgol ei hun. Y mae hyn gan amlaf, yn cael ei weithredu drwy ymrwymo i wasanaethu cymuned yr ysgol a meithrin a hyfforddi cymeriad yr unigolyn. Rydym yn gwbl ymrwymedig i sicrhau fod pobl ifanc yn ymddwyn yn ddidwyll, yn parchu eraill ac yn meithrin hunan-barch.

Bydd Gobaith Môn yn dysgu Addysg Grefyddol ac yn cyflwyno testunau amrywiol o safbwynt Feiblaidd, yn ogystal â dysgu gwahanol agweddau ar Addysg Bersonol a Chymdeithasol drwy gyfrwng dulliau creadigol ac arloesol. Mi fydd pob testun yn cael eu cyflwyno drwy ddulliau gwahanol a hynny er mwyn cynnig addysg ac amgylchedd ddysgu gynhwysol. Byddwn hefyd yn annerch Gwasanaethau Boreol ac yn gweithio gyda fforymau’r disgyblion arweiniol.