Amdanom ni

GWELEDIGAETH –

Nod a bwriad Gobaith Môn yw dwyn Cristnogion ynghyd o bob enwad a chynnig gobaith i bobl ifanc yr Ynys drwy annog a datblygu gwaith ar eu cyfer mewn ysgolion, eglwysi a chymunedau. Rydym yn parchu pob unigolyn ifanc, yn dymuno dwyn pawb ynghyd (heb eithrio neb) ac annog yr eglwysi.

CYMUNEDAU: Y mae’r gymuned yn cyfrannu at gryfder ein hardal. Credwn fod perthynas gyda Duw yn allweddol i sicrhau unigolion, teuluoedd a chymunedau cadarn. Rydym yn ymrwymedig i fod yn cyfrannu i’r cymunedau ar Ynys Môn ac yn awyddus i’w cryfhau. Y mae pob unigolyn ifanc yn cynrychioli teulu unigol ac y mae pob teulu yn rhan bwysig o’n cymuned. Credwn felly fod cynnal a chryfhau cymuned yn cychwyn drwy gryfhau’r unigolyn. Wrth i ni gryfhau’r gymuned, byddwn yn awyddus i barchu a diogelu’r unigolyn bob tro.

GWERTHOEDD

Gwerthfawrogi pop unigolyn – y mae i bob unigolyn ei werth cynhenid. Eto i gyd, y mae safbwynt, blaenoriaethau a hoffter unigolion yn amrywio’n fawr iawn. Fe fyddwn yn rhoi’r parch a’r gofal dyladwy i bob unigolyn ac fe fyddwn yn anelu i gynnig yr amser, y cyfle a’r gofal i bawb.

Traws-ddiwylliannol – Rydym yn dymuno cydnabod a pharchu pwysigrwydd y diwylliant sydd o’n hamgylch. I’r perwyl hwn, rydym yn pwysleisio’r elfennau unigryw sy’n rhan o fynegiant diwylliannol a’r angen i feithrin y rhain a’u dwyn i mewn i bob agwedd ar ein gweinidogaeth.

Cynhwysol – ein dymuniad yw i bob unigolyn ddeall ei fod/ei bod yn cael ymuno â ni. Byddwn yn croesawu pawb i’n gweithgareddau a’n digwyddiadau ac ni fydd neb yn cael ei eithrio/ei heithrio.

Pertain – ein dymuniad yw rhoi’r cyfle i bawb ddod i ddeall beth yw caru’r Iesu a byw er ei fwyn Ef.

Credo – rydym yn credu fod dylanwad cyson a pharhaol yn gwbl angenrheidiol ar gyfer bywyd y Cristion. I’r perwyl hwn, y mae’r broses o fod yn ddisgybl yn arwain at aeddfedrwydd y nein perthynas â Duw.

Two ysbrydol – ein dymuniad yw paratoi a chymhwyso pobl ifanc i fod yn arweinwyr yn ein cymunedau. Rydym yn awyddus i gynnig cyfleodd iddynt i dyfu yn eu perthynas â Duw, i gymhwyso’r hyn y maent yn ei ddysgu a chyfathrebu hyn ymhlith eraill.