Amdanom

Bwriad Gobaith Môn yw uno Cristnogion o bob enwad i ddod â Gobaith i ieuenctid yr Ynys trwy hybu a datblygu gwaith pobl ifanc mewn ysgolion, eglwysi a chymunedau. Rydym yn cydnabod gwerth pob unigolyn, yn ceisio creu cymdeithas gynhwysol a chefnogi’r eglwys leol.

Yn yr Ysgol  cawn ddod o hyd i’n pobl ifanc. Rydym yn ymrwymo i ddarparu cynhaliaeth mewn perthynas personol i bobl ifanc ysgolion Môn trwy amrywiaeth o ddulliau. Ein dymuniad yw gweld y bobl ifanc hyn ymgyrraedd at eu potensial llawn mewn cyd-destun wedi’i ffurfio gan y Beibl. Rydym yn ymroddedig i ymwneud â bywydau pobl ifanc gan ddechrau â phob unigolyn trwy esiampl, hyfforddiant a chreu cyfleoedd. Credwn mai arweinwyr yfory yw ein hieunctid heddiw, felly mae’n ofynnol ini ddarparu cyfle i bob unigolyn i gyflawni ei addewid.

Mae’r Eglwys wedi’i chreu gan Dduw i fod yn gyfrwng arddangos ei gariad Ef tuag at eraill. Gan mai gwaith ieunctid anenwadol yw Gobaith Môn, ‘rydym yn dymuno gweithio â holl ystod eglwysi’r Ynys. ‘Rydym yn ymroi i wasanaethu’r eglwys leol a bod yn gymorth iddi yn yr Ynys trwy estyn cymorth ymarferol,  trwy ddysgu, hyfforddi a gweithio mewn partneriaeth.  Ein dymuniad yw gweithio llaw yn llaw ag eglwysi lleol a gweld eglwys iach a gweithgar.

Mae Cymunedau  i raddau helaeth yn cyfrannu cryfder i ardal. Ein cred ni yw mai perthynas â Duw yw’r allwedd i godi unigolion, teuluoedd a chymunedau cadarn. Rydym ni’n ymroddedig i gymryd rhan mewn ymdrech i gryfhau cymunedau Ynys Môn. Mae pob person ifanc yn cynrhychioli teulu, ac asgwrn cefn y gymuned yw’r teulu. ‘Rydym ni’n credu i’r carn mai trwy ddechrau cryfhau unigolion, y cawn gryfhau y gymuned. Wrth wneud hynny yn ein gwaith dros y gymuned,’rydym yn dangos ein ffydd yng ngwerth yr unigolyn.

Gwerthoedd

Gwerth Pob Person – Mae pob unigolyn wedi’i greu yn ôl delw Duw, ac mae ganddo werth cynhenid. Serch hynny mae pawb yn amrywio mewn barn, mewn blaenoriaethau, hoffbethau a chasbethau ac ati. Ceiswn roi i bob unigolyn y gwerth y mae Duw yn rhoi iddo tra, ar yr un pryd, yn parchu ei hunaniaeth. Amcanwn at roi i bob unigolyn amser, cyfle a gofal.

Trawsddiwylliannol – Gwnawn bob ymdrech i barchu’r diwylliant rydym ni’n ceisio gwasanaethu. Cydnabyddwn yn gadarn unigrwydd y nodweddion diwylliannol sydd i’w meithrin a dod yn rhan o bob agwedd o’n gweinidogaeth.

Cynhwysol – Rydym eisiau i bawb gael y profiad o berthyn. Bydd pob rhan o’n gwaith yn sicrhau croeso i bawb i ddod yn rhan o’r cyfleodd rydym ni’n trefnu i’r ieuenctid. Mae croeso i bawb: neb yn cael ei adael allan.

Perthyn – Rydym yn dumuno cyfleu darlun cywir o beth yw caru Iesu a byw er ei fwyn i bob un o’r bobl sy’n dod i gysylltiad â ni.

Cred – Ein cred yw bod angen cyngor ysbrydol ar bob Cristion. Mae’r gwaith o ddisgyblu i Grist yn golygu rhoi cyfle i aeddfedu mewn perthynas â Duw ac ag eraill. Dymunwn weld pobl ifanc sy’n gadarn a chyflawn yn byw bywyd i’r eithaf. 

Tyfiant – Gweithiwn i gymhwyso’n bobl ifanc i fod yn arweinwyr yn eu cymunedau trwy greu cyfleoedd iddynt dyfu yn eu perthynas â Duw a chyflwyno’r hyn maent wedi’i ddysgu i eraill.